آقای امیر رضا هاشمی به عنوان مدیر بازرگانی شرکت سیگما آسانبر در روز ۱۴/۱۰/۲۰۱۵ ساعت ۴ بعد از ظهر در این ارتباط سخنرانی خواهند داشت.

بدینوسیله از کلیه هموطنان جهت حضوردر سمینار دعوت بعمل می آید.