موتور گیرلس زیلابگ آلمان

موتور گیرلس زیلابگ SM210-60-70

موتور گیرلس زیلابگ

موتور زیلابگ آلمان