موتور گیرلس زیلابگ آلمان

موتور گیرلس زیلابگ SM225 60B

موتور گیرلس زیلابگ

موتور زیلابگ آلمان

SM225.60B