اطلاعیه ضیافت افطاری سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران

By
اطلاعیه ضیافت افطاری سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران

اطلاعیه ضیافت افطاری سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران به همراه اتحادیه کشوری آسانسورو پله برقی ایران

این مراسم با حضور اعضاء  محترم سندیکا برگزار می‌گردد.
مراسم ضیافت افطاری سندیکای صنایع آسانسور با مشارکت مادی و معنوی شرکت سیگما برگزار می گردد و سیگما گروپ حامی مالی این مراسم خواهد بود.