موتور گیرلس زیلابگ SM 225

4/5

دانلود نقشه موتور sm 225 زیلابگ (راهنمای نصب)

دانلود کاتالوگ موتور sm 225 زیلابگ

کاهش لرزش کابین و نرمی حرکت

کاهش مصرف برق

حجم کوچکتر از موتور گیربکس

نصب سریع آسانسور

حداقل هزینه سرویس و تعمیرات

مشخصات فنی موتور sm 225 زیلابگ

نقشه راهنمای موتور زیلابگ sm2325
SM225 40B

Nominal torque

Nm

Max. axle load

kg

Nominal speed

min-1

Rated output

Power-kW

L1

mm

LH

mm

LB

mm

D1

mm

L3

mm

Weight

kg

850

4400

60...258

5.3...21.6

806

491

340

240

150

420

340

320

425

430*

320

425

420

400

450

430*

400

450

543

520

480

SM225 45C

Nominal torque

Nm

Max. axle load

kg

Nominal speed

min-1

Rated output

Power-kW

L1

mm

LH

mm

LB

mm

D1

mm

L3

mm

Weight

kg

850

4400

60...258

5.3...21.6

806

491

340

240

150

420

340

320

425

430*

320

425

420

400

450

430*

400

450

543

520

480

SM225 60B

Nominal torque

Nm

Max. axle load

kg

Nominal speed

min-1

Rated output

Power-kW

L1

mm

LH

mm

LB

mm

D1

mm

L3

mm

Weight

kg

850

4400

60...258

5.3...21.6

806

491

340

240

150

420

340

320

425

430*

320

425

420

400

450

430*

400

450

543

520

480