نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 98
ضیافت افطاری 98
سمینار ایمنی
سمینار آموزشی موتور گیرلس
سمینار آموزشی هیدرولیک
دومین سمینار آموزشی
نمایشگاه آسانسور 94
نمایشگاه اصفهان 95
نمایشگاه تهران 95
نمایشگاه تهران 96
نمایشگاه شیراز 94
DANIEL ERGNER