پاوریونیت آسانسور - پاوریونیت استارت الویتور​  4/5 انواع پاوریونیت آسانسور Start Elevator پاوریونیت هوم لیفت (Home Lift ) پاور یونیت با شیر مکانیکی پاور یونیت الکترونیکی (HSE) استانداردها راهنمای…

جک هیدرولیک تلسکوپی Start Elevator جک هیدرولیک تلسکوپی هنگام بسته شدن طول کوتاه‌تری دارد، لذا در مواردی که محدودیت حفاری داشته باشیم، استفاده می شوند. جک هیدرولیک تلسکوپی به چند…