موتور گیرلس زیلابگ آلمان موتور گیرلس Zeil Abegg SM200 45Dموتور گیرلس زیلابگموتور زیلابگ آلمان دانلود کاتالوگ موتور گیرلس زیلابگ SM200 45D  Motor type Nominal torque Nm  Max. axle  load kg Nominalspeed  mim1  Rated outputpower KWSM200.15C ۲۵۰۱۸۵۰۹۶…۳۰۰۲٫۵…۷٫۹SM200.20C3302850 ۳٫۳…۱۰٫۴SM200.30C47528504.8…14.1SM200.40C60033006.0…18.8

موتور گیرلس زیلابگ آلمان موتور گیرلس زیلابگ SM200 40Cموتور گیرلس زیلابگ موتور زیلابگ آلمان دانلود کاتالوگ موتور گیرلس زیلابگ SM200 40C  Motor type Nominal torque Nm  Max. axle  load kg Nominalspeed  mim1  Rated outputpower KWSM200.15C ۲۵۰۱۸۵۰۹۶…۳۰۰۲٫۵…۷٫۹SM200.20C3302850 ۳٫۳…۱۰٫۴SM200.30C47528504.8…14.1SM200.40C60033006.0…18.8 Motortype MotortypeL1     LH  LB  D1    L3 Weight mmmmmmmmmmkgSM200.40C676437320160143295 ۶۸۶  ۲۴۰۱۷۳۳۰۲ ۶۳۸  ۲۴۰۱۲۴۲۹۴    ۳۲۰۱۱۲۲۹۷    ۴۰۰۹۵۳۰۹    ۵۰۰۹۰۳۲