دومین سمینار آموزشی-تخصصی موتورهای گیرلس در صنعت آسانسور

دومین سمینار آموزشی-تخصصی «موتورهای گیرلس در صنعت آسانسور» درتاریخ ۱۲ شهریورماه در سالن سمینارهای دفتر مرکزی شرکت برگزار گردید. در پایان دوره به کلیه شرکت کنندگان گواهی حضور در دوره…