فعالیت های خیریه

گروه صنعتی سیگما  در کنار فعالیت‌های صنعتی خود همواره به مسئولیت‌های اجتماعی از جمله فعالیت‌های خیریه توجه جدی داشته است .اهدای هدیه و کمک مالی  به مراکز خیریه از جمله فعالیت‌هایی است که به طور مستمر در این  گروه صنعتی صورت می پذیرد .

همکاری با سندیکا

عضویت در اولین دوره هیئت مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران

همکاری در کمیته فنی سندیکا و تدوین ویرایش دوم استاندارد ملی آسانسورهای کششی بر اساس استاندارد EN81 اروپا

عضویت در هیئت مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران، دوره ششم، به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

عضویت در هیئت مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران، دوره هفتم ، رئیس هیئت مدیره

همکاری با دانشگاهها

مشارکت در برگزاری سمینار تخصصی آسانسور و پله برقی در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

بازید دانشجویان مرکز علمی- کاربردی دانشگاه کوشا از واحد های مختلف صنعتی این گروه با هدف پیوند دانش و    صنعت

کمک به تجهیز کارگاههای تخصصی مرکز علمی کاربردی دانشگاه کوشا

حمایت و مساعدت در برگزاری اولین و دومین دوره سمینار سالیانه آموزشی- تخصصی آسانسور و پله برقی