آسانسور هیدرولیک-انواع روش اتصال جک به کابین در آسانسور هیدرولیک

By 0
آسانسور هیدرولیک-انواع روش اتصال جک به کابین در آسانسور هیدرولیک

تنوع در نحوه استقرار و انتقال نیرو به کابین: انتقال نیرو به کابین به دو روش مستقیم  و غیر مستقیم صورت می‌گیرد.

1. اتصال جک به کابین در آسانسور هیدرولیک در روش مستقیم(DIRECT)

در روش مستقیم پیستون مستقیما به کابین متصل گردیده و سرعت و مقدار حرکت جک همواره با حرکت کابین برابر است. این روش ساده‌ترین و ایمن‌ترین روش استقرار جک بوده و در آسانسورهای باری با ظرفیت بالا و ساختمان‌های کوتاه معمولا از این روش استفاده می‌شود. محدودیت کاربرد آن، در ساختمان‌های با کورس حرکت بلند است که باید جکی به اندازه کورس حرکت ساخته و در چاه آسانسور مستقر نمود. همین محدودیت موجب می‌شود که از روش غیر مستقیم استفاده شود.

اتصال جک به کابین در روش مستقیم به دو صورت امکان پذیر است:

الف. جک مستقیم مرکزی: جک مستقیما به زیر کابین متصل می‌شود که به آن مستقیم مرکزی یا مستقیم از زیر (DIRECT CENTRAL) گفته می‌شود. در این حالت از فضای چاه آسانسور، حداکثر استفاده برای کابین میسر می‌شود. لیکن باید سیلندر هیدرولیکی در زمین مدفون گردد.

 سیستم هیدرولیک مستقیم از زیر
سیستم هیدرولیک مستقیم از زیر

ب. جک مستقیم کناری: جک مستقیما به زیر یوک بالای کابین متصل می‌شود که به آن مستقیم از کنار (DIRECT SIDE) گفته می‌شود. در این حالت مقداری از فضای چاهک آسانسور صرف استقرار جک گردیده و فضای کمتری برای کابین باقی می‌ماند لیکن به دلیل وجود پیت مجازی نیاز کمتری به کندن زمین و دفن جک بوده و جک کاملا در معرض دید جهت بازرسی‌های دوره‌ای بوده و خوردگی و پوسیدگی سیلندر به لحاظ مجاورت با رطوبت و فعل و انفعالات شیمیایی موجود در خاک منتفی می‌شود.

سیستم هیدرولیک مستقیم از کنار
سیستم هیدرولیک مستقیم از کنار

2. اتصال جک به کابین در آسانسور هیدرولیک در روش غیر مستقیم(INDIRECT)

در این روش پیستون باعث حرکت یک فلکه (PULLEY) گردیده که این پولی از طریق چند رشته سیم‌بکسل (که یک سر آنها به کابین و سر دیگر به کف چاله یا پایه جک آسانسور مهار گردیده) باعث حرکت کابین می‌شود. ضمن این که سرعت و حرکت کابین نیز دو برابر خواهد شد. از این رو این روش به سیستم 2:1 معروف گردیده است

(V_p=V_c/C_m ).

با استقرار غیر مستقیم جک، امکان استفاده از جکی با نصف طول تراول پدید می‌آید که این امر موجب صرفه جویی اقتصادی در بسیاری از پروژه‌ها می‌شود. از طرفی به لحاظ حفظ استانداردهای ایمنی ضروری است علاوه بر شیر ایمنی جهت مراقبت از شل شدن و پارگی سیم‌بکسل‌ها از سیستم پاراشوت نیز استفاده گردد(تا سرعت 0.63 m⁄s که بیشتر معمول است از پاراشوت لحظه ای 0.63 m⁄s  تا 1 m⁄s  از پاراشوت تدریجی استفاده می کنیم).در  روش غیر مستقیم همواره جک کنار یا پشت کابین استقرار می‌یابد و از آن طرف 35cm فضا تا کابین نیاز داریم.

سیستم هیدرولیک غیرمستقیم IND(هیدروبکسلی)
سیستم هیدرولیک غیرمستقیم IND(هیدروبکسلی)

در پروژه‌ها با ظرفیت بالای 13 نفره یا 1000 کیلوگرم ضروری است چه در سیستم‌های مستقیم کناری و چه غیر مستقیم از دو جک برای اتصال و انتقال کابین استفاده گردد که به آن روش زوجی (DOUBLE) گفته می‌شود.

سیستم هیدرولیک دوبل غیر مستقیم
سیستم هیدرولیک دوبل غیر مستقیم
جدول و ابعاد اندازه های جک های تک مرحله ای برند استارت :
جدول و ابعاد اندازه های جک های تک مرحله ای برند استارت

جدول و ابعاد اندازه های جک های تک مرحله ای برند استارت :

جدول و ابعاد اندازه های جک های تک مرحله ای برند استارت

جدول و ابعاد اندازه های جک های تلسکوپی دو و سه مرحله ای
جدول و ابعاد اندازه های جک های تلسکوپی دو و سه مرحله ای

جدول و ابعاد اندازه های جک های تک مرحله ای برند استارت :