جک هیدرولیک تلسکوپی

By

جک هیدرولیک تلسکوپی Start Elevator

جک هیدرولیک تلسکوپی هنگام بسته شدن طول کوتاه‌تری دارد، لذا در مواردی که محدودیت حفاری داشته باشیم، استفاده می شوند. جک هیدرولیک تلسکوپی به چند دسته تقسیم می شوند:

  •   جک دو مرحله ای هیدرولیک تلسکوپی
  •   جک سه مرحله ای هیدرولیک تلسکوپی
  •   جک چهار مرحله ای هیدرولیک تلسکوپی

حداکثر فشار استاتیکی مجاز برای جک‌های تک مرحله‌ای ۴۰ بار است.

جک تلسکوپی هیدرولیک Start Elevator

جک هیدرولیک تلسکوپی

جک تلسکوپی هیدرولیک Start Elevator

ابعاد و مشخصات جک تلسکوپی هیدرولیک برند استارت الویتور