درب کابین با کمان بلند

By

مکانیزم درب کابین با کمان بلند

مکانیزم های طراحی شده برای نوسازی درب های شیندلر مدل GQKS9 با تطبیق پذیری بسیار مناسب.

این مکانیزم از نوع میکرو بوده و برای جایگزینی ونوسازی شیندلر های مدل QKS8 طراحی شده است .