درب کابین با کمان بلند

By 0

مکانیزم درب کابین با کمان بلند

مکانیزم های طراحی شده برای نوسازی درب های شیندلر مدل GQKS9 با تطبیق پذیری بسیار مناسب.

این مکانیزم از نوع میکرو بوده و برای جایگزینی ونوسازی شیندلر های مدل QKS8 طراحی شده است .