درب کابین تمام اتوماتیک

By

درب کابین تمام اتوماتیک پریسما

  •   درب کابین میکرو
  •   درب کابین MS40
  •   مکانیزم میکرو با کمان بلند
  •   مکانیزم خاص درب کابین QKS8
  •   مکانیزم درب کابین گرد
پریسما

درب طبقه تمام اتوماتیک