دورهمی پایان سال 1401 سیگما گروپ

حضور مدیران و همکاران سیگما گروپ در جشن پایان سال 1401 و مرور اهداف مجموعه برای رشد و گسترش فعالیت در سال 1402.

دورهمی عید پایان سال 1401
پخش ویدیو