دومین سمینار آموزشی-تخصصی «موتورهای گیرلس در صنعت آسانسور»

دومین سمینار آموزشی-تخصصی «موتورهای گیرلس در صنعت آسانسور» درتاریخ ۱۲ شهریورماه در سالن سمینارهای دفتر مرکزی شرکت برگزار گردید.

در پایان دوره به کلیه شرکت کنندگان گواهی حضور در دوره به طور مشترک از سوی شرکت سیگما و شرکت ZIEHL-ABEGG آلمان تقدیم شد.

دومین سمینار آموزشی-تخصصی موتورهای گیرلس در صنعت آسانسور