مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت های اجتماعی

مهندس فرید کوروس

خانه مهر کودکان

فعالیت های خیری

گروه صنعتی سیگما در کنار فعالیت‌های صنعتی خود همواره به مسئولیت‌های اجتماعی از جمله فعالیت‌های خیریه توجه جدی داشته است .اهدای هدیه و کمک مالی به مراکز خیریه از جمله فعالیت‌هایی است که به طور مستمر در این گروه صنعتی صورت می پذیرد

سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی

همکاری با سندیکا

  •   عضویت در اولین دوره هیئت مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران
  •   همکاری در کمیته فنی سندیکا و تدوین ویرایش دوم استاندارد ملی آسانسورهای کششی بر اساس استاندارد EN81 اروپا
  •   عضویت در هیئت مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران، دوره ششم، به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
  • عضویت در هیئت مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران، دوره هفتم ، رئیس هیئت مدیره

همکاری با دانشگاهها

  •   مشارکت در برگزاری سمینار تخصصی آسانسور و پله برقی در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
  •   بازید دانشجویان مرکز علمی- کاربردی دانشگاه کوشا از واحد های مختلف صنعتی این گروه با هدف پیوند دانش و    صنعت
  •   کمک به تجهیز کارگاههای تخصصی مرکز علمی کاربردی دانشگاه کوشا
  •   حمایت و مساعدت در برگزاری اولین و دومین دوره سمینار سالیانه آموزشی- تخصصی آسانسور و پله برقی