پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان در قزوین

با مشارکت و حضور سیگما گروپ و جناب آقای مهندس کورس مدیر عامل گروه صنعتی سیگما آسانبر

برگزاری پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان قزوین در تاریخ 7 الی 10 آذر ماه 1402 با مشارکت و حضور مجموعه سیگما گروپ و جناب آقای مهندس کورس مدیر عامل گروه صنعتی سیگما آسانبر.

نمایشگاه صنعت ساختمان قزوین 1402