وسایل حفاظتی آسانسور برای جلوگیری از اضافه سرعت کابین

موارد استانداردی آسانسور با سیستم محرکه گیرلس

در تجدید نظر اول مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسور، قسمت اول-آسانسورهای برقی (1393) موارد خاصی برای آسانسورهای با سیستم محرکه کششی بدون گیربکس (گیرلس) در نظر گرفته شده است که رعایت آنها الزامی است. آنچه در ادامه آمده است، بدون هیچ دخل و تصرفی، عینا از متن مقررات ملی برداشته شده است.

وسایل حفاظتی برای جلوگیری از اضافه سرعت کابین به سمت بالا

آسانسورهای با سیستم محرکه کششی بدون گیربکس باید مجهز به وسایل حفاظتی برای جلوگیری از حرکت با سرعت بیش از حد کابین به سمت بالا مطابق شرایط زیر باشند:

  •   این وسایل که دارای قسمت‌های نظارت بر سرعت و کاهش آن می‌باشند باید حرکت کنترل نشده کابین به سمت بالا را در حداقل 115% سرعت نامی و حداکثر تعریف شده تشخیص دهند و باعث توقف کابین یا حداقل کاهش سرعت آن به حدی که ضربه گیرهای وزنه تعادل برای آن طراحی شده‌اند شوند.
  •   این وسایل باید قادر باشند مطابق نیاز بدون کمک گرفتن از دیگر قطعات آسانسور که در حالت کارکرد عادی سرعت و یا کاهش آن را کنترل کرده یا کابین را متوقف می‌کنند عمل نمایند مگر این‌که در داخل آن قطعات دیگر یا سیستم اضافه مشابهی تعبیه شده باشد.

یک اتصال مکانیکی به کابین می‌تواند برای کمک به این عملکرد استفاده شود حتی اگر چنین اتصالی برای منظور دیگری نیز استفاده شده باشد.

  •   این وسایل نباید اجازه بدهند که کابین خالی در مرحله توقف شتاب کند شونده بیشتری از gn 1 داشته باشد.
  •   این وسایل باید بر روی قطعات زیر عمل کنند:

الف) کابین

ب) وزنه تعادلی-کششی

پ) طناب‌های اصلی یا جبران کننده

ت) فلکه اصلی موتور (به عنوان مثال مستقیما روی فلکه و یا روی همان محور فلکه بلافاصله بعد از فلکه اصلی).

  •   این وسایل در صورت درگیر شدن باید یک وسیله ایمنی برقی را فعال نماید.
  •   آزاد کردن این وسایل در صورتی که درگیر شده باشند بید نیاز به دخالت یک فرد متخصص داشته باشد.
  •   آزاد کردن این وسایل نباید نیاز به دسترسی به کابین یا وزنه تعادلی-کششی داشته باشد.
  •   بعد از آزاد شدن، این وسایل باید در حالت آماده به کار قرار گیرند. (اضافه شده)
  •   اگر این وسایل برای عملکرد نیاز به انرژی خارجی داشته باشند در صورت نبود این انرژی آسانسور باید متوقف شده و در حالت توقف باقی بماند. این مورد شامل فنرهای فشرده شده هدایت شده نمی‌شود. (اضافه شده)
  •   جزء پایش سرعت آسانسور که باعث درگیر شدن وسایل حفاظت از حرکت با اضافه سرعت کابین به سمت بالا می‌باشد.

پاراشوت یا ترمز ایمنی آسانسور

آموزش های مرتبط سیگما آسانبر:

عملکرد اضطراری در آسانسورهای بدون گیربکس

ترمز الکترومکانیکی موتور گیرلس آسانسور

راهنمای خرید آسانسور

دسته‌بندی اصلی:

مقالات سیگما آسانبر