لیست استانداردهای آسانسور

By
لیست استانداردهای آسانسور

استاندارد آسانسور

استاندارد بودن آسانسور از مهم ترین مسائل مربوط به ایمنی و نصب آسانسور می باشد. استاندارد ملی آسانسور شامل  تمام بخش های مربوط به آسانسور است. دانستن تمامی استانداردها برای نصب و ایمن بودن آسانسور برای همه  شرکت هایی که در زمینه خدمات آسانسور فعالیت دارند الزامی می باشد.

لیست استانداردهای آسانسور

3548آیین کار مقررات ایمنی آسانسور
۶۳۰۳-۱مقررات ایمنی ساختمان و نصب آسانسور های برقی
۶۳۰۳-۲مقررات ایمنی ساختار ونصب آسانسورهای هیدرولیکی
7985قفل درب
7986ضربه گیر
7987ترمز ایمنی
7988گاورنر
13971سیم فولادی کشیده برای طناب های بالابر (آسانسور)-ویژگی
13975بالابر ها(آسانسور ها)پله برقی و پیاده روهای متحرک-
روش شناسی ارزیابی وکاهش
13477سازگاری الکترومغناطیسی –استاندارد گروهی محصول برای آسانسور ها –پله برقی وپیاده روهای متحرک –تشعشع
8060سازگاری الکترو مغناطیسی آسانسورها ،پله برقی ونقاله های مسافر بر –تابش الکترو مغناطیسی
13472آسانسور های نصب شده در کشتی ها –الزامات ویژه