لیست استانداردهای آسانسور

By
لیست استانداردهای آسانسور

استاندارد آسانسور

استاندارد بودن آسانسور از مهم ترین مسائل مربوط به ایمنی و نصب آسانسور می باشد. استاندارد ملی آسانسور شامل  تمام بخش های مربوط به آسانسور است. دانستن تمامی استانداردها برای نصب و ایمن بودن آسانسور برای همه  شرکت هایی که در زمینه خدمات آسانسور فعالیت دارند الزامی می باشد.

لیست استانداردهای آسانسور

۳۵۴۸آیین کار مقررات ایمنی آسانسور
۶۳۰۳-۱مقررات ایمنی ساختمان و نصب آسانسور های برقی
۶۳۰۳-۲مقررات ایمنی ساختار ونصب آسانسورهای هیدرولیکی
۷۹۸۵قفل درب
۷۹۸۶ضربه گیر
۷۹۸۷ترمز ایمنی
۷۹۸۸گاورنر
۱۳۹۷۱سیم فولادی کشیده برای طناب های بالابر (آسانسور)-ویژگی
۱۳۹۷۵بالابر ها(آسانسور ها)پله برقی و پیاده روهای متحرک-
روش شناسی ارزیابی وکاهش
۱۳۴۷۷سازگاری الکترومغناطیسی –استاندارد گروهی محصول برای آسانسور ها –پله برقی وپیاده روهای متحرک –تشعشع
۸۰۶۰سازگاری الکترو مغناطیسی آسانسورها ،پله برقی ونقاله های مسافر بر –تابش الکترو مغناطیسی
۱۳۴۷۲آسانسور های نصب شده در کشتی ها –الزامات ویژه