لیست استانداردهای آسانسور

استاندارد آسانسور

استاندارد بودن آسانسور از مهم ترین مسائل مربوط به ایمنی و نصب آسانسور می باشد. استاندارد ملی آسانسور شامل  تمام بخش های مربوط به آسانسور است. دانستن تمامی استانداردها برای نصب و ایمن بودن آسانسور برای همه  شرکت هایی که در زمینه خدمات آسانسور فعالیت دارند الزامی می باشد.

لیست استانداردهای آسانسور

[table id=9 /]​