کابین آسانسور مدل PL107

By

ترکیبی از چیدمان افقی و عمودی که در دیوارهای کناری به صورت افقی و در زیر آینه به صورت عمودی می باشد.

  •   زوارها به صورت هم سطح و غیرهمسطح نصب می گردد.
  •   نوع سقف و کف قبل تغییر می باشد.
کابین آسانسور